Saturday, September 25, 2010

کامنتی از یک بسیجی سبز، در یکی از سایت های سبز

دیشب اتفاق جالبی برایم افتد که دوست دارم به عنوان اشانتیون تقدیم کنم به همه ملت سبز .. ما در نزدیکی آگاهی شاپور هستیم مسجدی در همان نزدیکیها هست که بسیجیها زیاد برا نماز میان آنجا. دیشب بعد از کلی کلنجار رفتن با خودم تصمیم گرفتم موقع نماز در مسجد شعار نویسی کنم ماژیک کوچکی تهیه کردم و رفتم و خدا شاهد است که تا رسیدم و با کلی احتیاط خواستم من هم سهمی در شعار نویسی داشته باشم. ناگهان دیدم همانجایی که من مد نظر داشتم با یک خط بسیار زیبا و خیلی درشت نوشته اند: خامنه ای قاتل است، ولایتش باطل است.

مو بر تنم سیخ شد. نیرو گرفتم . به خود گفتم ما بیشماریم. به خدا ما بیشماریم.

پس همه با هم با احتیاط ولی شجاعانه خبرنامه کلمه را به در خانه ها و مغازه ها بیاندازیم

No comments:

Post a Comment