Saturday, September 25, 2010

انواع ازدواج های پیشنهادی برای مردان در جمهوری اسلامی

از آنجائيكه مجلس نشینان به این نکته اعتقاد دارند که مرد یعنی یک غول که قادر به كنترل كردن خود و تقوی پیشه کردن نیست و باید هرجوری هست سیرابش کرد، پيشنهادهاي زير براي روسفيد شدنشان ارائه ميشود

انواع ازدواج های پیشنهادی:

* ازدواج مسلم: ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است.


*
ازدواح مفرح: مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد.


*
ازدواج موجه: چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند.


*
ازدواج متمم: مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد.


*
ازدواج مثلث: مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید.


*
ازدواج مربع: مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد.


*
ازدواج ملون: مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست.


*
ازدواج منظم: مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد.


*
ازدواج میسر: مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد.


*
ازدواج مشبک: مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد.


*
ازدواج مکرر: مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش .....(بییییییپ) در برود.

No comments:

Post a Comment