Sunday, September 26, 2010

فرش فروشان بازار بزرگ تهران نیز امروز به اعتصاب پیوست

طبق اخبار موثق، اصناف فرش فروش بازار بزرگ تهران، از امروز صبح 4 مهر 1389 در اعتراض به طرح مالیات بر ارزش افزوده که قرار است علاوه بر مالیات های سنگین از اصناف گرفته شود، دست به اعتصاب زدند و مغازه های خود را بستند.

No comments:

Post a Comment